URL :
URL Callback :
Campaign :
Button :
Button Ex:


Help?

HELP

- ใส่ URL ของโดเมนหลักในช่อง URL

- ใส่หน้าที่ต้องการรับข้อมูลกลับมาในช่อง URL Callback เช่น

   https://i-san.tourismthailand.org/test_tatconnect.php

   insert https://i-san.tourismthailand.org only

- เลือก Campaign ที่ต้องการ

- กดปุ่ม Geneate ระบบจะทำการสร้างโค้ดมาให้หนึ่งชุด

- ทำการคัดลอกโค้ดที่ได้ไปไว้ยังตำแหน่งของหน้าเว็บที่ต้องการ

×